โทรศัพท์: 02-444-5182

มือถือ: 090-808-9978

Hot Line: 089-406-0524 Line: @kohchangclubLine: tuisiratcha บ. จดทะเบียน พ.ศ. 2554 


SAXDOR YACHT THE LUXURY BOAT
*** Maximum 5 person ***
A Saxdor yacht trip is a thrilling and luxurious experience that allows you to explore the open waters at high speeds. The yacht is designed for speed, with a sleek and aerodynamic shape that cuts through the waves with ease. As you sit in the comfortable and spacious cabin, you will feel the rush of the wind in your hair and the power of the engine beneath your feet.

The trip will take you to some of the most beautiful and secluded spots on the water, where you can admire the stunning views and enjoy the peace and quiet of the ocean

As you glide across the water, you will feel the exhilaration of the fast-paced journey. The yacht is equipped with state-of-the-art navigation and safety systems, so you can trust that you are in good hands. Whether you are cruising at high speeds or simply enjoying the scenery, a speed yacht trip is a truly unforgettable experience.
      
Program A "One Day Trip"
Sightseeing around island and Dinner with visit fireflies in canal 
Time: 09.00 am - 20.00 pm
*** Maximum 5 person *** Price 20,000 THB
Price include
Transportation service from/to hotel - pier (Within area)
Snorkeling Gear (Life Jacket + Mask)
Lunch + Drinking Water, Seasonal fruits
     
Program B "Full Day Trip" Choose one destinations   
1. Koh Kham - Wai or 2. Koh Rang 4 islands Time 09.00 am - 16.00 pm

*** Maximum 5 person *** Price 18,000 THB

Price include
Transportation service from/to hotel - pier (Within area)
Island access fee and National park fee
Snorkeling Gear (Life Jacket + Mask)
Lunch + Drinking Water, Seasonal fruits

     

Program C "Half Day Trip"
Koh Wai - Koh Laoya (Choose time)
(a) time 09.00 am to 12.00 am
(b) time 13.00 pm - 16.00 pm
*** Maximum 5 person *** Price 15,000 THB
Price include
Transportation service from/to hotel - pier (Within area)
Island access fee and National park fee
Snorkeling Gear (Life Jacket + Mask)
Lunch + Drinking Water, Seasonal fruits

      

Program D "Photo By Saxdor Yacht"
Join Trip 1 hour Mangroves & Klong Prao Beach
Price 1,000 THB / Person
Price include
Transportation service from/to hotel - pier (Within area)
Drinking Water
        
Program E "Free Style By Saxdor Yacht"
Private Trip your own custom and design
Price 4,500 THB / Hour 
* incase 15 minute late, should be 1 hour price
Price include
Transportation service from/to hotel - pier (Within area)
Drinking Water
        


บริหารงานโดย บริษัท โฮเทล มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 12/02253
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-1255-54009-19-0
สมาชิกสมาคมธุรกิจนำเที่ยวในประเทศ ADT1-1081-0762
หมายเลขตราสัญลักษณ์ SHA : E1766
 

สงวนสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ รูปภาพทั้งโดยการเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Today Visitors

162

All Visitors

2707726